7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 52 Cevabı,

2. İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Ey oğul, artık beysin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlamak sana. Bölmek bize bütünlemek sana… Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın! Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Sabah rüzgârlarında savrulur gidersin. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene hâkim olasın. … • Ey oğul! Sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın! • Ey oğul! Ananı, atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. • Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. • Azminden dönme. Çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil. • Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın! • Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördüğünü söyleme, bildiğini bilme

Hazırlık Çalışmaları

Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir? Tartışınız.

Cevap :

Yukarıdaki metinde Ahi Teşkilatının liderlerinden Şeyh Edebali, damadı Osman Bey’e devlet idaresi ile ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır. Şeyh Edebali’nin nasihatlerinde askeri, siyasi ve ekonomi konuları yerine insan unsuru üzerinde durduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? “İnsanı yaşatmak” ifadesi ile neyi anlatmak istemiştir? Tartışınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 54 Cevabı,

Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56 Cevabı,

Aşağıdaki görselleri dikkatle inceleyiniz. Görsellerde yer alan yapı ve araçların yapılış amacı nedir? Tartışınız.

Cevap :

Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisinin Türk, hangisinin dünya tarihi açısından önemli olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 57 Cevabı,

Yukarıdaki iki örnek olayı dikkate alarak Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının ilk aşamasında nasıl bir yol izlediğini aşağıya yazınız.

Osmanlı Devleti beylikten devlete doğru adımlar atarken bir çok fetihler yapmıştır ve devletin sınırlarını büyük ölçüde genişletmiştir. Osmanlı Devleti, ülkenin sınırlarını genişletirken aynı zamanda bir çok politikayı benimseyip uygulayarak fethettiği toprakları ve buralarda yaşayan halkı kaybetmemek için çaba göstermiştir.Osmanlı Devletinin fethettiği topraklar üzerinde ve o bölgelerin halkına karşı uyguladığı politikalardan birisi de İstimalet politikası olmuştur. Bu politika adeta bir hoşgörü politikası olarak adlandırılabilir.

İstimalet politikasına göre Osmanlı Devleti; fethettikleri topraklarda bulunan halkın dinine, örflerine, adetlerine, yaşam biçimlerine saygı göstermiştir. Bu konuda feodal beylerle de mücadele eden Osmanlı Devleti bu politikası sayesinde bir çok toprağı ve üzerindeki halkı uzun yıllar boyunca hakimiyeti altında tutabilmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 58 Cevabı,

Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının yönetim anlayışı açısından değerlendiriniz.

Mısır seferi sonrasında kutsal toprakların Osmanlı hakimiyetine girmesiyle beraber Kutsal Emanetler’i İstanbul’a getirten Yavuz Sultan Selim, 29 Ağustos 1516 tarihinde Hilafet’in Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçirmiş oldu. Yavuz Sultan Selim Ayasofya Camii’nde yapılan bir törenle, son Memlük halifesi III. Mütevekkil’den halifeliği devraldı. Kutsal toprakları Osmanlı sınırlarına kattığı zaman oradaki idarecilerin kullandığı Hakimü’l-Haremeyn (Kutsal beldelerin hakimi) sıfatını uygun görmeyip kendini Hadimü’l-Haremeyn (Kutsal beldelerin hizmetkârı) ilan etmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 59 Cevabı,

Osmanlı Devleti bir yerin fethinden hemen sonra şehre “kadı” atardı. Yeni fethedilen toprakların sorumluluğunun kadıya verilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 62 Cevabı,

Bu konuda öğrendiklerinizden faydalanıp aşağıdaki kavramları en az bir kez kullanarak kısa bir metin yazınız.

(Osmanlı Devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istimâlet politikası, millet sistemi, adil yönetim)

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 63 Cevabı,

Aşağıda bazı özellikleri ile yaptığı faaliyetler verilen kişi veya kavramları boşluklara yazınız.

Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Alperenler, Ahiler, Bâcıyan-ı Rum, Abdalân-ı Rum, İbn Batuta, Barbaros Hayreddin Paşa

Cevap :

Fetihlerde yararlılık gösteren cesur ve yiğit kimselere verilen genel isimdir. ()
Onun zamanında Karadeniz Türk gölü hâline gelmiştir. ()
Gönüllü olarak fetihlere katılan ve fethedilen bölgelerdeki halka manevi yönden destek veren insanlara verilen isimdir. ()
Osmanlı Devleti’nin topraklarını doğu ve güney yönünde genişleten Osmanlı padişahıdır. ()
Osmanlı Devletin’in ilk dönemlerinde Anadolu’da kurulmuş olan kadınlardan oluşan bir sivil toplum örgütüdür.()
Anadolu’da ticaretin ve sosyal yapının gelişmesinde katkısı olan bir esnaf örgütüdür. ()
Onun zamanında Akdeniz büyük ölçüde Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmiştir. ()
Preveze Deniz Zaferi’ni kazanan büyük Türk denizcisidir. ()
Orhan Bey Dönemi’nde Anadolu’yu gezen ünlü seyyahtır. ()

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın