7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Değişen Dünya’da Değişen Osmanlı Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Değişen Dünya’da Değişen Osmanlı Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 74 Cevabı,

4. DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN OSMANLI

Avrupa’da coğrafi keşiflerle başlayan gelişmeler Osmanlı Devleti’ni de etkiledi. Coğrafi keşifler sonrası ticaret yolları değişti ve Osmanlı Devleti’nin vergi ve ticaret gelirleri azaldı. Uzun süren savaşların beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılar ve isyanlar devleti zor durumda bıraktı. Avrupa’ya karşı askerî üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devleti yeni fetihler yapamayınca ekonomisi daha da bozuldu. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla XVII. yüzyılda padişahlar ve bazı devlet adamları çareler aramaya başladı. Bu amaçla dönemin aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ilgili raporlar hazırladı. Bu raporlar doğrultusunda yenilikler yapılmaya çalışıldı. Bu raporların en önemlilerinden bir tanesi Koçibey Risalesi’dir.

Hazırlık Çalışmaları

Bir devletin çağdaşları arasında geri kalmış olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 75 Cevabı,

Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız.

Cevap :

İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaanın kurulması sosyal hayatı nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 76 Cevabı,

Kumaş ve kâğıt fabrikalarının kurulmasının toplumsal ve ekonomik yapıya etkileri neler olabilir? Söyleyiniz.

Cevap :

Tabloda Lale Devri’nde yapılan bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin hangi alanda yapıldığını örnekte olduğu gibi karşısındaki boşluğa yazınız.

Osmanlı Devleti askerî alanda yenilikler yaparken niçin yabancı uzmanlardan yararlanmış olabilir? Söyleyiniz.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 77 Cevabı,

III. Selim hedeflediği ıslahatlar için henüz şehzade iken Fransa Kralı XVI. Louis ile mektuplaşıp ondan bazı tavsiyeler almıştır. III. Selim ıslahatlara başlamadan önce halkın, askerlerin ve ulemanın ileri gelenlerinden devletin zayıflamasının nedenleri ve neler yapılması gerektiği hakkında görüşlerini bildirmelerini istemiştir. Bunun üzerine III. Selim’e ikisi yabancı olmak üzere 22 rapor sunulmuştur. Bu raporlarda askerî sorunlar ve bunların çözümleri hakkında görüşlerin yanı sıra idari ve sosyal meselelere de değinilmiştir. III. Selim Avrupa kültürünü yakından tanımak amacıyla Ebubekir Ratıp Efendi’yi Viyana’ya elçi olarak göndermiştir (1791). Ebubekir Ratıp Efendi 8 ay süren seyahatinden sonra Avrupa’nın askerî, idari ve mali teşkilatı hakkında geniş bilgiler içeren sefaretnamesini III. Selim’e sunmuştur. Bu sefaretnamenin ikinci bölümünde Avusturya’da köy ve kasabaların idare şekilleri, halkın durumu, alınan vergiler, fakirler hakkında alınmış tedbirler ve yollar hakkında bilgiler vermiştir. Ayrıca devlet adamlarının yerli kumaş kullanması ve vergilerin düzenli olarak toplanması konusunda birtakım tavsiyelerde bulunmuştur. III. Selim tahta çıktıktan sonra ülkenin ileri gelen devlet adamlarından oluşan bir danışma meclisi (Meşveret Meclisi) toplamıştır. III. Selim bu meclisin hazırladığı raporlar doğrultusunda Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.

Okuduğunuz metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

III. Selim yenilik yapmadan önce hazırlık aşamasında neler yapmıştır? Yazınız.

Cevap :

III. Selim Avrupa’da niçin daimî elçilikler açmıştır? Açılan bu elçiliklerin devlete katkısı ne olmuştur? Yazınız.

Cevap :

Batı dillerindeki eserlerin Türkçeye çevrilmesinin eğitim ve kültür hayatında ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 78 Cevabı,

Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha çok askerî alanda yapılmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.

Cevap :

Aşağıdaki tabloda III. Selim ve II. Mahmud’un sosyal ve ekonomik alanda yaptığı bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin toplumsal ve ekonomik sonuçlarını örnekte olduğu gibi yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 79 Cevabı,

Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Yazınız.

Cevap :

Aşağıda Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri verilmiştir. Verilen maddeleri hangi alanla (toplumsal, ekonomik, hukuki vb.) ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 81 Cevabı,

Posta Nezareti ve telgraf hatlarının kurulması topluma ne gibi faydalar sağlamış olabilir?

Cevap :

Buharlı gemilerin kullanılması İstanbul’un toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yapmış olabilir?

Cevap :

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.

Demir yolu ulaşımının gelişmesi toplumsal ve ekonomik ne gibi değişimler sağlamış olabilir?

Cevap :

Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir tüccar olsaydınız hangi ulaşım araçlarını tercih ederdiniz? Neden?

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 82 Cevabı,

Aşağıdaki akış diyagramında eksik olan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz.

Cevap :

İlk kez Avrupa’nın örnek alındığı dönem: ….

Padişah: ….

Sadrazam: Damat İbrahim Paşa

İncelemeler yapması için Avrupa’ya gönderilen elçi Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed

Eseri: ….

İbrahim Müteferrika: Matabaa, …

Matbaayı kuran kişiler: İbrahim Müteferrika, …

Matbaanın toplumsal ve ekonomik etkiler: Kitap fiyatlarının ucuzlaması, ….. , ……

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 83 Cevabı,

XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıda ismi verilen kurumların faaliyet alanlarını işaretleyiniz.

Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız?

Cevap :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın