6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 206-207-208-209 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Haklarımın Bilincindeyim Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 206, 207, 208, 209

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 206 Cevabı,

HAKLARIMIN BİLİNCİNDEYİM

İnsan hakları doğuştan sahip olduğumuz haklardır. Haklarımızdan vazgeçemeyiz ve bunları devredemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın cumhuriyetin temel niteliklerine ilişkin 2. maddesinde insan haklarına saygı ilkesine yer verilmiştir. Temel haklar ve sorumluluklar Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu yönüyle temel hakların ve sorumlulukların korunmasında en etkili güç devlettir. Hak ve sorumlulukların devlet tarafından anayasalarla koruma altına alındığı toplumlarda bireyler kendilerini daha güvende hisseder. Hak ve özgürlüklerimizin ihlali ile ilgili bir sorunla karşılaştığımızda demokratik haklarımızı kullanıp gerekli kurumlara başvurarak ya da görevli kişilerle iletişime geçerek sorunların üstesinden gelebiliriz.

Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz olmasaydı hayatımızda neler değişirdi?

Cevap :

Temel haklarımızın ve özgürlüklerimizin verildiği aşağıdaki diyagramda boş bırakılan yerleri örneklere uygun bir şekilde doldurunuz.

Cevap :

Anayasa’da belirtilen temel hak ve hürriyetlerin niteliğini yazınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 207 Cevabı,

Aşağıda kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

MADDE 17 – Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.

Bu madde ile ……..…………………………………………………………… ……………………………………… gibi haklarımız Anayasa tarafından
güvence altına alınmıştır.

MADDE 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Bu maddeye göre kimse benim evimi, aile yaşantımı iznim olmadan ………….………………. Bu madde ile …………………………………………….Anayasal güvence altındadır.

MADDE 21 – Kimsenin konutuna dokunulamaz.

Bu maddeye göre yetkili kişinin yazılı emri olmadıkça kimse benim evime ………………………… Bu madde ile ……………………………………………hakkım Anayasal güvence altına alınmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 208 Cevabı,

MADDE 22 – Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Bu madde ile Anayasa’da belirtilen şartlar dışında kimse benim …………………………… özgürlüğümü kısıtlayamaz. ……………………………………….. Anayasal güvence altındadır.

Aşağıda sosyal ve ekonomik haklar ile ödevlerle ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

MADDE 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Bu madde ile ……………………………………….. hakkım ve ödevim Anayasal güvence altına alınmıştır.

MADDE 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Bu maddeye göre hepimizin………………….…………………… ……………………………… bir çevrede yaşama hakkı vardır. Aynı zamanda çevreyi ………………………………… hepimizin sorumluluğudur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 209 Cevabı,

Aşağıda siyasi haklar ve ödevler ile ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

MADDE 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Bu madde ile şartları tutan vatandaşlar ………………….…… …………………………………….. hakkına sahiptir. Bu hakkımız ………………………………… güvence altındadır.

MADDE 72- Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.

MADDE 73– Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Kanunlara uymak, seçimlerde oy kullanmak …………………………………..ve ………………………………………………….. vatandaşlık görevlerimizdendir.

MADDE 74- Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Sevim, ailesiyle izlediği filmde etkilendiği bir olayı arkadaşlarına şu şekilde anlatır: “Filmde polis olduğunu söyleyen üç kişi bir kadının evine zorla girdiler. İzin belgesi göstermeden evde arama yapmaya başladılar. Evin sahibinin itirazlarını dikkate almadılar. İçeriye zorla girenler eve daha önceden gizlendiği anlaşılan ses ve görüntü kaydeden cihazları alıp evi hızla terk ettiler.”

1. Eve girenler sırasıyla Anayasal güvence altında olan hangi temel hakları ihlal etmişlerdir?

Cevap :

2. Size göre ev sahibi daha sonra ne yapmalıdır? Neden?

Cevap :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın