6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Değerlendirme Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 216 Cevabı,

DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( ) 1. Türkiye’de kadınlar dünyanın birçok ülkesinden önce siyasi haklarını elde etmiştir.
( ) 2. Monarşilerde yönetme yetkisi halkın elindedir.
( ) 3. Yasama yetkisi, cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmesi ile ilgilidir.
( ) 4. Demokratik ülkelerde temel haklar anayasa ile güvence altına alınmıştır.
( ) 5. 15 Temmuz gecesi halkın darbeye karşı duruşu, halkın demokrasiye sahip çıktığını gösterir.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

(kuvvetler ayrılığı, özel hayatın gizliliği, yargı, sivil toplum kuruluşları, Kara Fatma, demokrasi)

1) ……………….maaşını Kızılaya bağışlayarak mücadelesinin temelinde vatan hizmeti olduğunu vurgulamıştır.
2) Anayasa’da yer alan………………………maddesi ile aile yaşantımız iznimiz olmadan kamuoyu ile paylaşılamaz.
3) Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı ayrı çalışması…………………………………………………………olarak ifade edilir.
4) Devlet örgütü dışında birtakım siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlara …………….denir.
5) hukuk düzeninin gerçekleştirilmesi ve korunmasını amaçlar.

C Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Türk kadınları Cumhuriyet’in ilanından sonra kabul edilen Medeni Kanun ile sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda bir dizi haklar elde etmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun ile elde edilen haklardan olamaz?

A) Seçimlerde oy kullanma hakkı
B) İstediği meslekte çalışma hakkı
C) Boşanma hakkı
D) Mülkiyet hakkı

2) Monarşi yönetim biçiminde yönetme yetkisi bir kişinin elinde toplanmıştır. Cumhuriyette ise bu yetki halkın elindedir.
Verilen açıklamada demokrasinin temel ilkelerinden hangisine değinilmiştir?

A) Çoğulculuk B) Çoğunluk C) Eşitlik D) Milli Egemenlik

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 217 Cevabı,

Yasama ve yürütmenin yaptığı işleri hukuka uygun olması için denetler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Meclis belli kurallara göre yönetilir.
B) Hukukun üstünlüğü ilkesi esastir.
C) Yargı hükümetin ülkeyi geliştirmesine yardımcı olur.
D) Yasama, yürütme ve yargı birlikte hareket eder.

4) Yöneticilerin karar alma sürecinde etkili olan,
I- Medya
II- Kamuoyu
III- Siyasi Partiler
gibi unsurlardan hangileri toplumda demokratik hayatin gelişmesinde katıkıda bulunur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I-II ve III

5) I- Ali’nin dilekçe vermek istediği kurumdan dilekçesinin kabul edilmeyeceğinin söylenmesi
II- Kemal’in bir Genel Ağ adresindeki özel resimlerinin kaldırılmasını istemesi üzerine yetkililerin bunu reddetmesi
III- Canan’ın telefon konuşmalarını kaydeden şirketten bu konuşma kayıtlarının silinmesini istemesi
IV- Sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen Ca- nan’ı sağlık ocağındaki aile hekiminin bir uzman hekime göndermesi
Temel haklarımız Anayasal güvence altindadır. Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde bu hakların ihlali söz konusudur?

A) Yalnız I B) II ve III C) I-II ve III D) I-II ve IV

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisinde çeşitli siyasi görüşlere sahip kişiler vardı. Toplumun tüm kesiminden işçi, memur, subay, tüccar gibi temsilciler bulunuyordu.
Büyük Millet Meclisinin bu özellikleri demokrasinin temel ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? Yazınız.

Cevap:

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın