5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 175 Cevabı,

Ünite Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (…..) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması
gerekir.
2. (…..) Temel hakların sınırlandırmadığı bir toplumda insanların mutlu ve huzurlu yaşaması
mümkündür.
3. (…..) İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi alt
yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.
4. (…..) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.
5. (…..) Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
6. (…..) TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
7. (….) Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.
8. (….) Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

kaymakam temel hak millî bağımsızlık sağlık on sekiz merkezî yönetim mahkeme Millî Eğitim Bakanlığı vali

1. Eczaneler ve hastaneler toplumun…………………………ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan………………toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer,……………………karşı sorumludurlar.
4. Ülkemizde ili………………., ilçeyi………………………………….yönetir.
5. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara denir.
6………………………..yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
7. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine………………………………………denir.
8……………………………………..merkezî yönetim birimlerinden biridir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 176 Cevabı,

C. Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 177 Cevabı,

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Gece rahatsızlanan Hasan Bey’in midesi ağrımaktadır. Aynı zamanda ateşi yükselmiş, gün boyunca bir şey yiyememiştir.
Bu durumda Hasan Bey aşağıdaki kurumlardan hangisine giderek ihtiyacını giderebilir?

A) Adliye
B) Hastane
C) Karakol
D) Okul

2. • Emniyet Genel Müdürlüğü • Jandarma Genel Komutanlığı Yukarıda verilen kurumlar hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir?

A) Adalet
B) Eğitim
C) Güvenlik
D) Ulaşım

3. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
C) Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D) Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar.

4. • İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek
• İlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
• İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak
Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

A) Belediye başkanı
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) Vali

5. Eğitim görmek herkesin en temel hakkıdır. Ülkemizde eğitim alanında hizmet veren kurumlar bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?
A) Anaokulu
B) Lise
C) Mahkeme
D) Sürücü kursu

6. Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Milletvekili
C) Muhtar
D) Vali

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 178 Cevabı,

7. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir.
B) Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz.
C) Herkes yaşama hakkına sahiptir.
D) 18 yaşını dolduranlar seçimlerde oy kullanabilir.

8. Oniki yaşındaki Gökçe anne, baba, büyükanne ve dedesiyle yaşamaktadır. Gökçe, kendi hayatını ilgilendiren konularda ailesine fikrini söyleyebilmektedir. Aşağıda verilen haklardan hangisi Gökçe’nin kendisini ilgilendiren konularda karar alma sürecine dâhil olmasını sağlar?

A) Sağlık hakkı
B) Katılım hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkı

9. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıldığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Huzur ve güven ortamı vardır.
B) İnsanlar arasında eşitlik bulunur.
C) Bireyler kendi yeteneklerini ön plana çıkarır.
D) Devlete olan güven duygusu zayıflar.

10. Aşağıda verilenlerden hangisi seçim yoluyla iş başına gelmez?

A) Belediye başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Muhtar
D) Vali

11. İstiklâl Marşımızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Mehmet Âkif Ersoy

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

Cevap:

2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi bizler için neden önemlidir?

Cevap:

3. Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?

Cevap:

4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın bizler için değeri ve önemi nedir?

Cevap:

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın